GetRight Professional


GetRight Professional

Full Description


具有續傳下載功能的下載利器 – GetRight,稱它為「殺手級」下載工具一點都不為過,多項功能的開發仍居於領先的地位:

1) 續傳下載;

2) 排程下載;

3) 下載完成自動關機;

4) FTP 瀏覽;

5) 自動搜尋/上傳鏡射下載位址。